برگزاری مجمع عادی مؤسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر (1397/03/29)

جلسه مجمع عمومی عادی مؤسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر با حضور نماینده سهامداران، مدیران مؤسسه و حسابرس و بازرس قانونی در محل مؤسسه خدمات مدیرت بصیر اندیش مهر تشکیل و گزارش هیئت مدیره به مجمع قرائت گردید.
سیاست های مورد تاکید مجمع در ارتباط با بودجه سال 1397، توسعه فضای کسب و کار و سایر موارد مطروحه و همچنین تصمیمات اتخاذی بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه به هیئت مدیره ابلاغ شد و صورت های مالی منتهی به 1396/12/29نیز مورد تصویب قرار گرفت.

 

photo