یبیب

خدمات مالی:

تهیه صورت­های مالی و یادداشت­های پیوست
  تهیه اظهارنامه مالیاتی و گزارش­های مربوط به آن
    گزارش مالیات بر ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی ماده 169 مکرر
    تهیه لیست بیمه تأمین اجتماعی، مالیات حقوق و دستمزد