برگزاری دوره آموزش کاربری سیستم مکانیزه حسابرسی شعب بانک و اپلیکیشن آموزشی

 دوره آموزشی کاربری سیستم مکانیزه حسابرسی شعب بانک و همچنین اپلیکیشن آموزشی مؤسسه در تاریخ های 15 و 16 اسفندماه با حضور رئیس، معاونین و کارشناسان اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک کشاورزی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و کارشناسان مؤسسه و جمعی از مدیران مؤسسات و شرکتهای حسابرسی و حسابرسان بخش خصوصی در مرکز آموزشی کارکنان بانک کشاورزی در بابلسر برگزاری گردید.

در این دوره سامانه مکانیزه حسابرسی شعب بانک و نحوه استفاده از اپلیکیشن آموزشی غیر حضوری تهیه شده از سوی این مؤسسه رونمایی و آموزش داده شد.

a1      a2     a5

 

 a6      c3        d4