معرفی مدیر عامل موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر

در تاریخ 1397/12/11 به موجب حکمی آقای محمودرضا عسکرزاده به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه بصیر اندیش مهر منصوب و در جلسه معارفه ضمن معرفی ایشان از زحمات و تلاش های جناب آقای مسعود کوهستانی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

20190302 100551