برگزاری مجمع عادی سالیانه مؤسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر

 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر در تاریخ 1398/02/28با حضور نماینده سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه و بازرس قانونی در محل گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز تشکیل و گزارش هیئت مدیره به مجمع قرائت و صورت های مالی منتهی به 1397/12/29مورد تصویب قرار گرفت.

 

Capture3