برگزاری مجمع عادی سالیانه مؤسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر

مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر در روز شنبه 18 اردیبهشت ماه 1400 راس ساعت 14 با حضور نمایندگان سرمایه گزاران و اعضاء هیئت مدیره مؤسسه بصیراندیش مهر برگزار گردید. ابتدا هیات رئیسه مجمع انتخاب و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی وگزارش هیئت مدیره مؤسسه به مجمع قرائت و مدیران شرکت در مقابل سوالات سهامداران در رابطه با بندهای حسابرسی و عملکرد مؤسسه توضیحات لازم معمول و نسبت به آن تصمیم گیری گردید و در پایان تکالیف مجمع در رابطه با بندهای حسابرسی، عملکرد شرکت و برنامه های آتی تعیین و صورت های مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

 

OZgJaVCh7vzQzl6KpuNK