برگزاری مجمع عادی سالیانه مؤسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر

مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر در روز سه شنبه 3 خرداد ماه 1401 راس ساعت 10 با حضور نمایندگان سرمایه گزاران و اعضای هیات مدیره مؤسسه خدمات مدیریت بصیراندیش مهر برگزار گردید. ابتدا هیات رئیسه مجمع انتخاب و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی وگزارش هیات مدیره مؤسسه به مجمع قرائت و مدیران شرکت در مقابل سوالات سهامداران در رابطه با بندهای حسابرسی و عملکرد مؤسسه توضیحات لازم معمول و نسبت به آن تصمیم گیری گردید. در پایان تکالیف مجمع در رابطه با بندهای حسابرسی، عملکرد شرکت و برنامه های آتی تعیین و صورت های مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1400 مورد تصویب اعضا قرار گرفت.