هم اندیشی
از آنجائی که همواره برنامه ریزی با تحقیق و بررسی آغاز می شود و معمولاً عوامل داخلی و خارجی اثر زیادی در تحقق آن دارد در همین راستا و به منظور هم اندیشی با مدیران محترم ستادی بانک کشاورزی واحدهای بازرسی و شرکت های طرف قرارداد و با اهدافی نظیر:
1-بهره مندی از نقطه نظرات راهبردی مدیران محترم ستادی و کارشناسان گروه بازرسی استانها
2-انتقال دیدگاه ها و آگاهی از انتظارات داستانها
3-طرح توصیه ها، نقطه نظرات و انتظارات مدیران ستادی
4-هم فکری و هم اندیشی حسابرسان و بازرسیان بانک و بخش خصوصی و آشنایی با انتظارات متقابل
5-باز معرض الگوهای رفتاری و عملکردی حسابرسان و بازرسان در ایام حضور در محل مأموریت
6-انتقال دیدگاهها و طرح انتظارات موسسه به تشکیلات اجرایی حسابرسی
7-بهره گیری از نظرات حسابرسان موسسه در سطح استانها
جلسات هم اندیشی با حضور مدیران و کارشناسان محترم گروه بازرسی محترم در استان¬های سیستان و بلوچستان – کرمان – مرکزی برگزار گردید. و متناسب با برنامه¬ریزی صورت پذیرفته تا پایان سالجاری این جلسات تداوم خواهد داشت.

 

thumbnail