ماموریت ما:

تعالی فرهنگ کنترل پذیری و توسعه میزان اثربخشی کنترل ها به منظور کشف هرگونه انحراف با اهمیت

بیانیه ماموریت ما:

گذر از نظارت متداول به نظارت تمام مکانیزه و چند بعدی 

مصون ماندن حیثیت فردی و سازمانی 

نوسازی مداوم شیوه های کاری و مهارت کارکنان