پیام مدیرعامل

ضرورت ایجاد مؤسسه را شاید بتوان ابتکار عمل بانک کشاورزی در اجرای تکلیف دولت در واگذاری انجام قسمتی  از امور بخش دولتی (خدمات) به بخش خصوصی دانست چرا که پس از آن در اعمال نظارت وکنترل تعداد بالغ بر

1800 شعبه بانک کشاورزی بهبود نسبی حاصل و واگذاری امور به تشکیلات غیردولتی در این بخش بصورت قاعده مند به اجرا درآمده است . رویکرد تجهیز مؤسسه به فن آوری های نوین و تأکید بر رشد رفتارهای خلاقانه

در فرآیند حسابرسی ها نیز در راستای تعالی فرهنگ شرکت داری و ایجاد وجه تمایز انحصاری در شیوه انجام فعالیت ها می باشد . مؤسسه در اجرای تکلیف تعیین شده در مجامع عمومی دو سال اخیر موظف  گردیده دامنه فعالیتها

را به فراتر از بانک کشاورزی نیز توسعه دهد ، از این رو ضمن توجه به این موضوع در ترسیم چشم انداز ، آرمان ها و اهداف ، برای بزرگ شدن :

در تدارک سازوکاری ساختارمند هستیم تا مؤسسه بصیراندیش مهر ، فراتر از جائیکه ابتدا برای آن درنظر گرفته شده است ، بایستد .

و در راستای همگرایی بیشتر با کارفرما و مجریان، تلاش میگردد تا :

درست ببینیم : و در انتخاب شیوه انجام فعالیت «آینده نگر» بوده و به همان میزان که سرعت دگرگونی ها مؤسسات مالی را به سمت تغییرات بنیادی سوق میدهد ما نیز متناسب سازی کنیم .

درست تعریف کنیم : کارفرما را مطمئن سازیم که حسابرسی ها اثربخش بوده و قادر است انحرافات  ایجاد شده را کشف و راه بروز انحرافات جدید را مسدود نماید .

درست تدوین نمائیم : رویه مؤسسه واقع گرایانه و براساس ظرفیت های موجود و ممکن است و راهبردهای جامع و کاربردی تدوین می شود .

درست اجرا کنیم : تغییرات را در قالب پروژه تعریف و متناسب با اجرا و پیاده سازی ، نظارت مؤثری اعمال می گردد .

درست ارزیابی کنیم : بازخوردگیری بخشی از فرآیند اجرایی یک پروژه بوده و مطابق اصول تعریفی در طرح مربوط ارزیابی آن دنبال می شود .